Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pénzügyi anyag 1.

2014.11.19

Általános forgalmi adó

 

Az általános forgalmi adóról a többször módosított 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezik.

 

Az ÁFA általános jellemzői:

 

-         általános adó, amely azt jelenti, hogy hatóköre kiterjed mindazon személyre, szervre, szervezetre aki/amely belföldön termelő vagy szolgáltató tevékenységet végez,

-         összfázisú adó, mert az értékesítésről számlát kibocsátónak a termelés minden fázisában az adót a számlán fel kell tüntetni,

-         az adó nem válik terelési költséggé, mert az adó alanya a könyvviteli nyilvántartásában beszerzéseinek értékét és értékesítésének kiszámlázott árbevételét áfát nem tartalmazó ( nettó )áron tartja nyilván,

-         hozzáadott-érték adó, ami azt jelenti, hogy az adott termelési fázisban termelő/szolgáltató az általa hozzáadott többletérték után fizet adót ( gyakorolja adólevonási jogát )

-         fogyasztói adó - az adót a termék/szolgáltatás végső fogyasztója fizeti meg ( nincs adólevonási joga )

-         fizetendő adó: ( felszámított adó ) a számla kibocsátójának a számlán feltüntetett adóját nevezzük fizetendő adónak - a számla kibocsátója ilyenkor adófelszámítási kötelezettségének tesz eleget,

-         előzetesen felszámított adó: a beszerzésekről kapott számlákban szereplő - ránk áthárított - adó,

-         adólevonási jogosultság: az adóalany adóelszámolási időszakonként adóbevallást nyújt be az adóhatóságnak, amelyen feltünteti az időszakban általa kibocsátott számlákon szereplő ( fizetendő - felszámított ) adó összegét, és ebből - néhány kivételtől eltekintve - levonhatja a rá áthárított ( előzetesen felszámított ) adót.

A leírt folyamatot ábrázoljuk!

 

 

                       
 

Számlák a beszerzésről-

   a számlákon az adó:

előzetesen felszámított

              adó

 

Számlák az értékesítésről-

     a számlákon az adó:

          fizetendő adó

   

Adóalany

       
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Adóelszámolás:

    fizetendő adó

  -előzetesen felszámított adó

  +/- elszámolandó adó

 

 

 

 

 

 

       
   

Adóhatóság

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hatály

 

Területi: a törvényt a Magyar Köztársaság területén kell alkalmazni. ( Beletartozik a vámszabad és tranzit terület is.

Személyi: adóalany a természetes személy, a jogi személy és jogi személyiség nélküli jogszervezet, aki gazdasági tevékenységet végez. ( Nem minősül adóalanynak pl: minisztérium, helyi önkormányzat, elkülönített állami pénzalap, stb. )

Kizárólag az adó megfizetésére kötelezett termékimport tekintetében a nem adóalany; stb.

Tárgyi: adót kell fizetni a belföldön teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás - , Közösségen belülről történt termékbeszerzés - ; valamint a termékimport után.

 

Termék értékesítés, szolgáltatásnyújtás

 

Termékértékesítés: a birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő átengedése, mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja. Termékértékesítésnek minősül saját vállalkozásban megvalósított beruházás.

 

Nem minősül termékértékesítésnek:

- közcélú adomány,

- kis értékű ajándék,

- sajtótermék köteles példányként történő rendelkezésre bocsátása, ha az jogszabályi kötelezettségen alapul, stb.

 

Szolgáltatásnyújtás: minden olyan ellenérték fejében végzett tevékenység, amely nem minősül termékértékesítésnek. Annak minősül pl. jogok és más immateriális javak átengedése.

 

Termékimport:

a terméknek harmadik ország területéről a Közösség területére történő behozatala vagy egyéb módon történő bejuttatása. Az adót az importáló fizeti meg a vámhatóságnak.

 

Közösségen belül történő termékbeszerzés: más tagállamból történő termékvásárlás esetén közösségen belüli termékbeszerzés címén olyan ügyletnél keletkezik adókötelezettség, amelynél a másik tagállambeli alanytól vásárolt termék igazoltan elhagyja az eladó tagállamát. Az adót a terméket beszerző fizeti meg. ( Fizetendő adóként jelenik meg. )

 

Adó alóli mentesség termék Közösség területén kívülre történő értékesítéséhez kapcsolódóan (termékexport)

az a termékértékesítés, amelynek közvetlen következményeként a terméket legkésőbb a teljesítés hónapját követő harmadik hónap utolsó napjáig a vámhatóság harmadik ország területére kilépteti. Adómentes, a teljesítéshez kapcsolódóan felmerült előzetesen felszámított adó levonható.

 

Közösségen belüli adómentes értékesítés akkor valósul meg, ha a termék igazoltan átkerül egy másik tagállamba. Ez adófizetéssel nem jár, ugyanakkor a teljesítéshez kapcsolódóan felmerült előzetesen felszámított adó levonható.

 

 

Adófizetési kötelezettség keletkezése

 

Az adófizetési kötelezettség termékértékesítésnél, szolgáltatás nyújtásnál a teljesítés időpontjában keletkezik. A Közösségen belülről történő termékbeszerzés teljesítésének megállapításához az azonos belföldön történt ügyletek teljesítése az irányadó.

 

 

Az adó alapja

 

a)                  termékértékesítésnél-szolgáltatásnyújtásnál:

a teljesítés ellenértéke: minden amit az adóalany a megrendelőtől, vagy egy harmadik személytől megkap - pl. adók, az árat közvetlenül befolyásoló kötelező jellegű befizetések, kivéve az áfa-t, biztosítási költségek, stb. ( nem tartozik az adóalapba az árleszállítás, de csökkenti az adó alapját a visszavett göngyöleg betéti díja ),

a forgalmi érték: ha az ellenérték a forgalmi értékhez viszonyítva aránytalanul alacsony, ha az értékesítés meghatározott kör részére történik, ha az ellenérték nem pénzben kifejezett,

az előállítási költség: saját rezsiben végzett beruházásnál.

b)                        termékimportnál:

a termék vámértéke ( a vételár és a határig felmerült járulékos költségek )

+ vám

+ kapcsolódó díjak,

+ adók, kivéve ÁFA

+ kötelező befizetések ( pl. illeték )

+ az első belföldi rendeltetési helyig felmerült járulékos költségek ( pl. biztosítás, szállítás )

 

 

Az adó mértéke:

 

20%

A törvény tételesen felsorolja azokat a termékeket és szolgáltatásokat, melyeknek az adója a főszabálytól eltérően 5%.

 

 

Számla adási kötelezettség:

 

Az adóalany a termékértékesítésről szolgáltatásnyújtásról adóigazgatási ellenőrzésre alkalmas bizonylatot köteles kiállítani.

A bizonylat lehet:

Számla: az értékesítés teljesítése és a számla értékének kiegyenlítése időben elválik.

Egyszerűsített számla: a teljesítés és a számlázott ár megfizetése azonos időben történik, és a vevő számlát kér. Az egyszerűsített számlában az adó mértékek:

               16,67% ( 20 );             4,76% ( 5 )

Gyűjtőszámla kibocsátására akkor kerül sor, ha az adóalany ugyanannak a szervezetnek több ügyletet teljesít a bevallási időszakban.

Számlával egy tekintet alá eső okirat kibocsátásával történik a számla korrekciója.

- Nyugta: akkor kell kibocsátani, ha a vevő nem kér egyszerűsített számlát. ( Kivétel: újság és folyóirat árusítás, szerencsejáték-szolgáltatás.

 

Adómentesség:

 

A mentesség nem adókedvezményt jelent, hiszen az adó terhét itt a vállalkozás viseli. Az adóalanynak nem kell az értékesítési árban adót felszámítania, de nem is igényelheti vissza a beszerzési értéket terhelő adót. ( Viszont nem kell nyilvántartást vezetni, ami jelentős adminisztrációtól mentesít. )

 

Az adómentesség lehet:

 

Közérdek miatti adómentesség, ( pl. postai szolgáltatás, OKJ képzés )

Egyéb okok miatti adómentesség ( pl. biztosítási tevékenység )

   Mindkettő a törvényben meghatározott tevékenység végzése esetén érvényesítendő, azaz kötelező. ( Mint tavalyig a tárgyi adómentesség! )

 

Alanyi adómentesség, amely választható, ha az adóalany megfelel a törvényi feltételeknek. Ez az adómentesség személytől függ.

Alanyi mentességet választhat az, aki:

- székhelye, vagy állandó lakhelye belföldön van,

- a megelőző adóévben, illetve az adott adóévben - várhatóan - az összes bevétele nem haladja meg a 5 000 000 forintot

 

Közvetítői tevékenység esetében.

 

A termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek esetén.

 

Adólevonási jog:

 

Mint - az ÁFA általános jellemzőinél tanultakból - tudjuk az adólevonási jog lényege az, hogy az adóalany az általa fizetendő adóból levonhatja a beszerzéseit terhelő adókat.

 

Adólevonási jog feltétele:

a)      személyi feltétel: az adóalany egyszeres vagy kettős könyvvitelt alkalmaz ( kivétel szja adóalany, tételes költségelszámolást alkalmazó )

b)      tárgyi feltétel: előzetesen felszámított áfa-t hitelesen igazoló okirat.

 

 

Nem vonható le minden előzetesen felszámított áfa, pl.

-         üzemanyagként közvetlenül személygépkocsi üzemeltetéshez használja fel,

-         távolsági és személytaxi közlekedés esetén.

 

 

Az adóbevallás és az adó megfizetése

 

Havi bevallást kell benyújtani, ha az adóévet megelőző évben az áfa nettó összege elérte az 1 000 000 forintot.

Negyedéves a bevallásha az adóévet megelőző évben az áfa nettó összege nem érte el az 1 000 000 forintot.

Éves ha az adóévet megelőző második évben az áfa nettó összege előjeltől függetlenül a 250 000 forintot nem haladta meg, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal.

 

Az adót a termékimport tekintetében:

-         a nem adóalany személy, szervezet, stb adóalany esetén a vámhatóság határozattal állapítja meg,

-         az egyéb adóalanyok önadózással rendezik

 

A közösségen belülről történő termékbeszerzés adóját az adóalanynak nem minősülő jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, természetes személy önadózással rendezi.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.