Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pénzügyi anyag 2.

2014.11.19

A pénzforgalom lebonyolítása

 

            Cél

 

Megismerjük a belföldi pénzforgalom lebonyolításának szabályait. Részletesen megtanuljuk a különböző fizetési módokat - a készpénz fizetés szabályait és a házipénztár működését, értelmezzük a készpénz helyettesítő fizetési mód tartalmát, a bankszámlák közötti átírás különböző formáit. Ez utóbbi tárgyalása közben természetesen definiáljuk a bankszámla, a bankszámlaszerződés, a bankszámla azonosítás, a bankszámla kivonat definícióját.

Rövid áttekintést kapunk a bankszámlák közötti fizetési forgalom lebonyolításának technikai oldaláról is.

Tárgyaljuk a nemzetközi fizetési forgalom keretében az árfolyam politikát, és szabályozást, ennek lehetséges hatásait a külkereskedelemre. Jellemezzük hazánk jelenlegi devizapolitikáját.

 

 

            Pénzforgalom

 

A pénz szerepét tanulmányozva láttuk, hogy a pénz közvetíti az áruk cseréjét lehetővé teszi a jövedelem mozgásokat. Ezt a feladatát a fizetési és forgalmi eszköz funkciójában tudja ellátni. A pénz a különböző gazdasági szereplők között mozog, de ennek a körforgásnak a kiindulópontja, és a végpontja is a bank.

 

 A pénzforgalom a pénztulajdonosok közötti pénzmozgások összessége. A pénznek az az állandó ,szakadatlan körforgása, amely során közvetíti az áruk cseréjét és az egyéb fizetéseket.

 

A pénzforgalomban megkülönböztetünk belföldi és nemzetközi fizetési forgalmat.

A belföldi fizetési forgalom lebonyolítása belföldi ( nemzeti ) fizetőeszközzel történik.

 

Belföldi ( nemzeti ) fizetőeszköz: az azt kibocsátó ország törvényes fizetési eszköze, melyet az adott országon belüli fizetési forgalom lebonyolítására használnak.

 

A nemzetközi fizetési forgalom a különböző valutájú országok pénztulajdonosai között zajlik. ( Deviza forgalomnak is nevezzük! )

 

Valuta: valamely ország törvényes fizetési eszköze más ország forgalmában.

Deviza: valutára szóló követelésáltalában számlakövetelés formájában jelenik meg.

 

Tehát a forint Magyarországon belföldi fizetési eszköz, ellenben az összes többi ország fizetési eszköze hazánkban valuta.

A deviza nem más mint valutában fennálló követelés. Ezért lehet az, hogy amikor valutánkat a bankba számlára elhelyezzük a számlát devizaszámának nevezzük.

 

 

            1. A belföldi pénzforgalom lebonyolítása

 

A belföldi pénzforgalom lebonyolításának módjai:

-         készpénz fizetés,

-         készpénz helyettesítő fizetési eszközök,

-         bankszámlák közötti fizetések, ( készpénz nélküli fizetés ).

 

A készpénz forgalom eszköze a bankjegy és az érme. Készpénz helyettesítő fizetési eszköz például a bankkártya. Ezekkel a fizetés tényleges átadással történik. Készpénz nélküli forgalom eszköze a bankszámlapénz, és a forgalom bankszámlák közötti átírással valósul meg. A pénz állandó körforgása miatt szoros kapcsolat van a lebonyolítási módok között. A gazdasági körforgásban folyamatos a készpénz bankszámlapénzzé, a bankszámlapénz készpénzzé alakulása.

Magyarországon a pénzforgalom szabályozása a MNB feladata.

 

( Az összes pénzforgalom kb. 94-95%-a készpénz nélküli forgalomban bonyolódik. Minél fejlettebb egy ország pénzforgalma annál nagyobb a készpénz nélküli  fizetési forgalom. )

 

A pénzforgalom kialakításának, szabályozásának követelményei:

-         vegye figyelembe a tranzakció szereplőinek ( eladó, vevő ) érdekeit,

-         biztosítsa a pénzügyi fegyelmet,

-         biztosítsa az ellenőrzés lehetőségét, és nyújtson megfelelő információkat a pénzügyi folyamatok elemzéséhez,

-         legyen egyszerű biztonságos és áttekinthető, segítse elő a pénz forgási sebességének növelését. ( A pénz forgási sebessége a pénz körforgását mérő mutató.

Pénz forgási sebessége = pénzforgalom nagysága

                                    pénztömeg átlagos nagysága )

 

 

Ma Magyarországon a pénzforgalom szabályozásának jogforrása:       9/2001.( M K 147. ) MNB rendelkezés a pénz- és elszámolásforgalom, valamint a pénzfeldolgozás  szabályairól

A rendelkezés megtalálható a Magyar Közlöny 2001. évi 147. számában, illetve a Magyar Nemzeti Bank honlapján ( www.mnb.hu címen ).  

 

( Egy jogszabály elnevezésének értelmezése a következő! Vegyük a fenti példát!

A téma, amiről szól, egyértelmű: a pénzforgalom, elszámolásforgalom és a pénzfeldolgozás szabályai. Mint rendelkezést a Magyar Nemzeti Bank hozta. A 9/2001. azt jelenti ,hogy 2001 évben vált hatályossá, a 9 pedig azt, hogy ebben az esztendőben ez az MNB 9. rendelkezése. Zárójelben a 147-es szám pedig arról tájékoztat, hogy a Magyar Közlöny adott évi hányadik számában jelent meg. )

 

A fenti jogszabály alapján - a teljesség igénye nélkül  fogjuk áttekinteni a pénzforgalom lebonyolításának menetét!

 

 

 

 

            1.1 A bankszámlák

 

A készpénz nélküli fizetési mód bankszámlák közötti átírást jelent! ( Gondoljon az 5. leckében mit tanultunk a bankszámlapénzről! )

 

A fenti fogalmat felidézve könnyen levonhatjuk a következtetést - a készpénz nélküli fizetési mód bankszámlapénz forgalmat jelent.

E fizetési mód alkalmazásának alapvető feltétele az, hogy mindkét fél, azaz a jogosult és a kötelezett is rendelkezzen bankszámlával.

 

Bankszámla a bankszámlaszerződéssel létrehozott számla.

         Bankszámlaszerződés olyan megállapodás, melyben a hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy a számlán nyilvántartja a számlatulajdonos rendelkezésre álló pénzeszközeit, azok terhére kifizetési és átutalási megbízásokat teljesít. A számlatulajdonost a számlán történt pénzmozgásokról, azok egyenlegéről előre meghatározott módon és időben számlakivonat formájában értesíti.

          A számlán történő pénzmozgás lehet terhelés, vagy jóváírás. Terhelésről akkor beszélünk, ha teljesítést követően a számlatulajdonos követelése csökken a bankkal szemben. ( Kifizetés történt a számláról! ) Jóváírás esetén a teljesítést követően a számlatulajdonos követelése növekszik.! ( Bevétel érkezett a számlára! )

 

A bankszámla lehet un. pénzforgalmi vagy lakossági bankszámla. Ha a bankszámlaszerződésben nincs kifejezett utalás arra, hogy a bankszámlát pénzforgalmi bankszámlaként nyitották meg, a bankszámlát lakossági bankszámlának kell tekinteni.

 

A banknak számlanyitási kötelezettsége van!

A számlát kétféleképpen lehet vezetni:

-         A számlaszerződés nem ad lehetőséget hitelezésre, tehát csak akkor teljesít a bank terhelést, ha a számlának fedezete van.

- A számlaszerződés másik lehetséges módja hitellel kombinált számlavezetést biztosít. Tehát fedezet hiányában is teljesít a bank, azaz hitelt nyújt.

 

 

A bankszámla jelölése

 

A bankszámlát a belföldi pénzforgalomban elsődlegesen a pénzforgalmi jelzőszám és a bankszámla elnevezése azonosítja. A pénzforgalmi jelzőszám 16 ( 2X8 ) vagy 24 ( 3X8 ) numerikus karaktert tartalmazó számsor. Az első 8 karakterből az első  három számjegy a számlavezető hitelintézetet, a következő négy számjegy pedig a hitelintézet fiókját jelöli. A nyolcadik számjegy az ellenőrző szám. A 9-16. karakter vagy a 9-24. karakter a bankszámla tulajdonosának azonosító száma. A 16. illetve a 24. számjegy az ellenőrző szám.

 

A bankszámla feletti rendelkezés

 

A számlatulajdonos, vagy az őt képviselni jogosult személy - a hitelintézet által rendszeresített módon, általában aláírási címpéldányon - írásban bejelenti a számla felett rendelkezési joggal bíró személyek nevét, és az általuk alkalmazott aláírási formát. Az aláírás elektronikus kódolással is helyettesíthető.

A bankszámláról a hitelintézet fizetést, átutalást csak akkor teljesít, ha a számla felett rendelkezni jogosult személyek a fizetést elrendelő bizonylatot az aláírási címpéldányban megadott módon aláírják!

A hitelintézet a számlatulajdonos rendelkezése nélkül csak akkor terhelheti meg ügyfele számláját, ha a terhelést jogszabály teszi lehetővé. ( Pl. jogerős bírósági határozat alapján történő terhelés. )A bank a banki tevékenységi körében keletkezett követelésével megterheli ügyfele számláját. ( Pl. bankköltség. )

A számlán levő követelésével a számlatulajdonos szabadon rendelkezhet.

 

 

Bankszámlakivonat

 

A hitelintézet a számlatulajdonosokat a bankszámlán történt terhelésről, illetőleg jóváírásról írásban - vagy külön megállapodás alapján más módon ( pl. elektronikus úton ) - bankszámlakivonattal értesíti

 

Pénzforgalmi betétszámláról minden olyan napon bankszámlakivonatot kell készíteni, amikor a bankszámlán pénzmozgás volt.

Lakossági bankszámláról bankszámlakivonat előre meghatározott ( pl. havonta ) időszakokról készül.

 

 

            1.2. A fizetési megbízások teljesítése

 

Fizetési megbízás:

1.      a számlatulajdonos, vagy a rendelkezésre jogosult utasítása a hitelintézetnek, pénzösszegnek bankszámlájáról az általa megjelölt kedvezményezett bankszámlájára történő átutalásra ( átutalási megbízás ),

2.      a számlatulajdonos hitelintézetnek szóló megbízása pénzösszegnek az általa megjelölt kötelezett bankszámlájáról, saját bankszámlájára történő beszedése iránt ( beszedési megbízás ),

3.      bankszámlára készpénzben történő befizetés vagy az onnan történő kifizetés.

 

A számlatulajdonos a pénzforgalmi megbízást a hitelintézettel kötött megállapodás szerinti formában elektronikus úton vagy formanyomtatványon, illetve egyéb úton nyújthatja be. A postai pénzforgalmi nyomtatványok mintáját, részletes kitöltési szabályát a Posta adja ki.

 

A hitelintézet a fizetési megbízás adatai mellett a megbízás érkezésének időpontját ( év, hó, nap, óra, perc ) is köteles rögzíteni - ezt nevezzük érkeztetésnek - és tárolni.

 

A hitelintézet a bankszámla feletti rendelkezéseket általában érkezési sorrendben teljesíti.

 

A hitelintézet köteles meghatározni a munkanapon belül azt a kezdő és záró időpontot, amelyek között a fizetési megbízások benyújthatók. A megbízás jogosultja egy, legfeljebb három nap múlva rendelkezhet az összeg felett.

 

 

            1.3. Fizetési módok

 

Ha törvény vagy kormányrendelet a pénztartozás megfizetésének módját kötelezően nem írja elő, a felek a fizetési módban szabadon állapodnak meg.

 

A belföldi fizetési forgalomban alkalmazható fizetési módok a következők:

 

I.                    bankszámlák közötti fizetések

a)      átutalás

1.      egyszerű átutalás,

2.      csoportos átutalás,

b)      beszedési megbízás

1.      csoportos beszedési megbízás ( csoportos inkasszó ),

2.      azonnali beszedési megbízás ( azonnali inkasszó ),

3.      határidős beszedési megbízás ( határidős inkasszó ),

c)      okmányos meghitelezés ( akkreditív )

 

II.                 készpénz -helyettesítő fizetési eszköz

a)      elektronikus fizetési eszköz

1.      távolról hozzáférést biztosító fizetési eszköz ( pl. bankkártya ),

2.      elektronikus pénzeszköz,

b)      csekk

 

III.               készpénzfizetés

készpénzfizetés teljesíthető:

a)      a pénzösszeg közvetlen átadásával,

b)      a jogosult bankszámlájára készpénzben teljesített befizetéssel,

c)      készpénz-átutalási megbízással,

d)      a jogosult részére kifizetési utalvány útján történő kifizetéssel,

e)      készpénzfelvételi utalvány útján történő kifizetéssel,

f)        pénzforgalmi betétkönyv felhasználásával,

g)      postai küldemény utánvételezésével

h)      esetenkénti egyszerű átutalással átutalt összegből készpénz felvételével

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.