Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pénzügyi anyag 3.

2014.11.19

1.4.Bankszámlák közötti fizetések:

 

1.4.1. Átutalás

 

            Egyszerű átutalás

Amikor átutalási megbízásról beszélünk, akkor mindig az egyszerű átutalásra gondolunk. Ez azért van így, mert a csoportos átutalással a gyakorlatban ritkán, vagy egyáltalán nem találkozunk, így nem is nagyon ismerjük.

 

Az átutalás az a fizetési mód, melyben a számlatulajdonos megbízza számlavezető hitelintézetét, hogy számlája terhére - jogosult számlájának javára fizetést teljesítsen. Általános fizetési mód.

 

Mit jelent az, hogy az átutalás általános fizetési mód?

-         Egyrészt: mindenféle tartozást ki lehet így fizetni.

-         Másrészt: amennyiben a szerződés nem rögzíti a fizetési módot, akkor az értelemszerűen átutalási megbízás lesz.

Mivel a teljesítést a fizetésre kötelezett kezdeményezi, az átutalás aktív fizetési mód!

 

Az egyszerű átutalási megbízás értékhatárra tekintet nélkül benyújtható.

 

Az egyszerű átutalási megbízás értéknap feltüntetésével is benyújtható.

 

Példa: Ha az átutalási megbízást folyó hó 9.-én nyújtották be, és a fizetési határidő folyó hó12 - pl. társadalombiztosítási fizetési kötelezettség - , akkor az átutalási megbízás nyomtatványon megjelöljük az un. értéknapot. Beírjuk 12.-ét, ez azt jelenti, hogy a számlavezető 12.-én fogja a kérdéses összeggel megterhelni számlánkat!

 

Az egyszerű átutalási megbízás két példányban készül.

-         az 1. számú példány a hitelintézet példánya, azaz a banki példány,

-         a 2.számú példány a számlatulajdonos saját példánya.

-          

Ritkán használják a három példányos vagy az egy példányos - un. szelvényes - nyomtatványt is.

 

                        Csoportos átutalás

 

A kötelezett számlatulajdonos az azonos jogcímen kötegelve benyújtott átutalási megbízások átadásával bízza meg számlavezető hitelintézetét, hogy a pénzforgalmi bankszámlája terhére és a jogosultak bankszámlái javára meghatározott összeget utaljon át.

A csoportos átutalásnak értékhatára nincs.

 

Példa: Csoportos átutalás használható a dolgozók nyugdíjjárulékának átutalására a különböző magán nyugdíjpénztárakhoz.

 

 

            1.4.2. Beszedési megbízás

 

                        Csoportos beszedési megbízás

 

A jogosult számlatulajdonos az azonos jogcímen kötegelve benyújtott beszedési megbízások átadásával megbízza a számlavezető hitelintézetét, hogy meghatározott összeget a bankszámlája javára és a kötelezettek bankszámlái terhére szedjen be oly módon, hogy azokon fel kell tüntetni a terhelés meghatározott időpontját ( ezt nevezzük terhelési napnak ) is. A csoportos beszedési megbízásnak értékhatára nincs.

Például, ha egy élelmiszeripari vállalat több kereskedelmi egységnek szállít, csoportos beszedési megbízás alkalmazása célszerű.  

 

                        Azonnali beszedési megbízás

 

Az azonnali beszedési megbízás az a fizetési mód, amelyben a jogosult megbízza számlavezető hitelintézetét, hogy számlája javára, kötelezett számlájának terhére meghatározott összeget szedjen be .

Az azonnali beszedési megbízás értékhatár nélkül benyújtható.

 

Az azonnali beszedési megbízás alkalmazásának esetei:

-         törvény, vagy kormányerejű rendelet írja elő alkalmazását,

-         a kötelezett - számlatulajdonos - un. „felhatalmazói levél"-ben bejelenti a fizetési mód alkalmazását,

-         váltót fizetés végett bemutatják

Általában az azonnali beszedési megbízás benyújtásáról a jogosult köteles értesíteni a kötelezettet, és csatolni kell a megbízás alapjául szolgáló okmányokat! Kivételt képez a jogszabály alapján benyújtott azonnali beszedési megbízás, ahol a nyomtatványon kell megnevezni a jogforrás számát. Bizonyos esetekben, pl. gyermektartási díj végrehajtásánál a nyomtatványon kell a közlemény rovatban közölni.

 

felhatalmazói levélben a kötelezett - számlatulajdonos - bejelenti a számláját vezető hitelintézetnek, azoknak a számlatulajdonosoknak a nevét és számlaszámát, akik jogosultak számlája terhére azonnali beszedési megbízást benyújtani.  A kötelezett meghatározhatja a teljesítési felső határt ( maximális összeget ), illetve a benyújtási gyakoriságot.

 

Lakossági bankszámla terhére azonnali beszedési megbízást bírósági végrehajtási eljárás keretében, illetve meghatalmazói levél alapján lehet benyújtani!

 

Az azonnali beszedési megbízás nyomtatvány három példányos, melyek rendeltetése a következö.

-         az első a hitelintézet irattári példánya,

-         a második a jogosult példánya,

-         a harmadik a kötelezett példánya - amellyel őt a jogosult értesíti.

 

Az azonnali beszedési megbízást a jogosultnak kell aláírni. Az aláíró személye eltérhet a bejelentett aláíróktól. ( Önmagában elfogadható a cégszöveg gépi úton történő feltüntetése aláírás helyett. )

 

                        Határidős beszedési megbízás

 

határidős beszedési megbízással a jogosult megbízza a bankszámláját vezető hitelintézetet, hogy a pénzforgalmi bankszámlája javára, kizárólag a Magyar Államkincstárnál számlával rendelkező kötelezett terhére meghatározott összeget szedessen be, megállapodás alapján történt fizetési kötelezettségvállalás érvényesítése céljából.

 

A határidős beszedési megbízás értékhatár nélkül benyújtható.

A határidős beszedési megbízáson a kötelezett számára kifogásolási határidőt kell feltüntetni, amely tíz munkanapnál kevesebb nem lehet. Ez alatt az idő alatt a kötelezett a teljesítés ellen felszólalhat, azt részben vagy egészben megkifogásolhatja.

 

                        Okmányos meghitelezés

 

Az üzleti életben gyakran előfordul, hogy a felek között nincs meg a megfelelő bizalom. Az eladó nem bízik abban, hogy a vevő határidőre fizetni fog. Valamilyen biztosítékra van szüksége. Melyik az a szereplő a gazdaságban, akiben mindenki megbízik? A bank.

Tehát az ügylet - pénzügyi - lebonyolításába bekapcsolódik a bank. Vevő megbízásából fizetési ígéretet tesz eladó felé. A fizetési ígéretnek feltétele, hogy az eladó szerződés szerint teljesítsen. Ezt különböző okmányokkal tudja igazolni. A lebonyolítás innen már egyszerű, az eladó bemutatja az előre meghatározott okmányokat, és ha ezek megfelelnek, fizet.

Ezt a fizetési módot nevezzük okmányos meghitelezésnek. A gyakorlatban akkreditív néven gyakrabban szerepel. Itt az ügyletnek vége, hiszen az eladó a teljesítést követően a banktól megkapta a pénzét. ( Az eladót nem érdekli, hogy a banknak a vevő miként fizet. )

 

Okmányos meghitelezéssel a hitelintézet  - a kötelezett, számlatulajdonos megbízása alapján - saját nevében arra vállal kötelezettséget, hogy ha a kedvezményezett meghatározott határidőn belül  a meghatározott okmányokat hozzá benyújtja, akkor - az okmányok megfelelése esetén - fizetni fog.

 

Az okmányos meghitelezés szabályaira a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által kiadott „Okmányos Meghitelezésre Vonatkozó Egységes Szabályok"-ban foglaltak az irányadók!

A hitelintézet az üzletszabályzatában határozza meg azt az összeghatárt, amely felett okmányos meghitelezés megnyitására megbízást elfogad.

 

A hitelintézeti kapcsolatokban rendkívüli jelentőséggel bír az üzletszabályzat. Az üzletszabályzat részletesen szabályozza a hitelintézet működését, ezek ismeretének hiánya komoly problémák forrása lehet!

 

Az okmányos meghitelezés szereplői:

-         a vevő, aki az akkreditív nyitásra megbízást ad bankjának,

Akkreditív nyitáson azt a banki tevékenységet értjük, amellyel a banklevélben kötelező fizetési ígéretet tesz az eladónak

-         az akkreditívet nyitó bank,

-         az eladó, akinek a nyitó bank fizet, ha a megfelelő okmányokat bemutatta,

-         a bekapcsolt bank, aki általában az eladó bankja, és különböző feladatokat láthat el. ( Nem alapszereplő! )

 

            1.5. Készpénz-helyettesítő fizetési eszközök

 

Készpénz helyettesítésnek ( kímélésnek ) az tekinthető, ha a készpénz a ki vagy befizetés során csak az egyik oldalon jelenik meg valós fizikai formájában, a másik oldalon már ettől eltérő készpénz nélküli fizetési módozatról ( terhelésről vagy jóváírásról ) van szó.

Jegyezzük meg, hogy ez a momentum különbözteti meg egymástól a készpénz nélküli fizetést ( bankszámlák közötti átírás )és a készpénz helyettesítő-kímélő fizetési módot. A bankszámlák közötti átírás esetén mindkét oldalon, azaz a terhelésnél és a jóváírásnál is a fizetés készpénz nélkül történik.

 

A készpénz helyettesítő fizetési mód alkalmazása esetén az alkalmazást minden esetben megelőzi, vagy követi a készpénzmozgás. Tehát egyik oldalon mint készpénz fizetés, a másik oldalon mint bankszámlák közötti átírás ( fizetés ) jelenik meg.

 

Többször említettük a készpénz nélküli fizetést, amelyet bankszámlák közötti átírás néven is neveztünk. Valóban készpénz nélkül fizetni egy banki könyvelési művelet.

Hogy történik mindez? Addig amíg készpénzzel való fizetés esetén az áru mozgásával szemben mozog a készpénzpénz - a készpénz nélküli fizetés során nincs készpénz mozgás. Mindkét fél rendelkezik bankszámlával, és a fizetést a bank bonyolítja le, úgy, hogy - megbízás alapján - a vevő számlájáról az eladó számlájára átírja, átkönyveli a kérdéses összeget.

 

E fizetési módhoz tartozik a csekk, az elektronikus pénzeszköz és a bankkártyák.

Most a modern, automatizált készpénz helyettesítő fizetési módokat az elektronikus pénzeszközt és a bankkártyát tárgyaljuk. A csekkről a 8. leckében tanulunk.

 

Elektronikus pénzeszköz: olyan újratölthető fizetőeszköz, amelyen értékegységek elektronikus úton tárolhatók, és a tárolt érték erejéig arról fizetés teljesíthető. Elektronikus pénzeszköz például az értéktároló kártya, vagy a számítógép memória. Fizetés addig teljesíthető róluk, míg a tárolt összeg felhasználásra nem kerül. Az értéktároló kártya cserélhető, a számítógép memória újra tölthető.

 

Bankkártya: olyan fizetési eszköz, amelyet a kártya kibocsátására jogosult - jellemzően bank - bocsát ki, és amellyel a kártya birtokosa bankszámlájáról készpénzt vehet fel, vagy vele vásárlásainak ellenértékét egyenlítheti ki.

 

A bankkártya jellegét illetően lehet:

-         betéti típusú: amelyek az elkülönített kártyaszámlán levő fedezet erejéig használhatók fel,

-         hitelkártya: a kártyabirtokos hitel igénybevételével jut a kártyához, és azt a hitelkeret mértékéig használhatja fel. A hitelkeret azonban rulírozó is lehet, tehát rendszeresen feltöltődő - a kártyaszerződésben meghatározott mértékig.

-         vegyes típusú: alapjában az elkülönített kártyaszámlán lévő fedezet határozza meg a felhasználás mértékét, de bizonyos arányú túlköltekezésre is mód van , ezt azonban a kártyakibocsátó hitelként kezeli.

 

A bankkártya szereplői:

-         A kártya kibocsátó, azaz a kártya tulajdonos - jellemzően bank.

 

( Tulajdonképpen feltalálói az 50-es évek Amerikájában az éttermek, áruházak, benzinkutak voltak, akik ügyfeleiknek kedvezményeket akartak nyújtani, kényelmüket akarták szolgálni. Természetesen üzleti érdekeiket vették figyelembe, hisz ez a kedvezményrendszer bevétel és ügyfélkör szélesítést, növekedést jelentett. )

 

Kártyabirtokos: az a személy, aki kártyát vált. A kártya a bank tulajdona, azt átruházni tilos. A bank a kártyát bármikor visszavonhatja. Alkalmazása azért előnyös, mert használata kényelmes, biztonságos, hitelkártya esetén könnyen és gyorsan lehet hitelhez jutni.

- Elfogadóhely: az a kereskedelmi és szolgáltató egység, amellyel a hitelintézet szerződést köt, hogy az általa kibocsátott bankkártyát fizetőeszközként elfogadja.

- Elfogadó bank: az elfogadóhely bankja.

 

A bankkártya használata:

A bankkártyával történő fizetés legfontosabb kérdése, van-e fedezete a bankkártya birtokosnak.

Fontos feltétel a limit, amely az a pénzösszeg, ami naponta a kártyabirtokos rendelkezésére áll.

Említsük meg - a biztonság zálogaként - az un. PIN kódot. Ez a „személyi azonosító kód" tulajdonképpen egy aláírásként is felfogható. Megadása nélkül - általában - a kártyát használni nem lehet. A kódot csak a kártya birtokosa ismeri.

A kártya nemzetközi szabvány alapján készül.

Végül említsük meg a készpénzkiadó automatákat. ( ATM ) Rajtuk keresztül a bank nyitva tartásától függetlenül lehetőség van készpénz felvételre,  készpénz befizetésre, számlakivonat lekérésére, stb.

 

Kártyatársaságok:

A világon forgalomban levő bankkártyák kibocsátói egy-egy nemzetközi társasággal kötöttek szerződést. A magyar bankok e társaságok közül a két legnagyobbal, az EUROPAY és a VISA cégekkel állnak kapcsolatban. Az EUROPAY európai , a VISA amerikai társaság.

Az EUROPAY 1992-ben alakult az EUROKARD és az EUROCHEQUE összeolvadásával. A MASTERCARD társasággal kötött szerződése alapján gyakran találkozunk e két társasággal együtt.

A VISA a világ legnagyobb társasága.

 

Ne feledkezzünk el az un. Kereskedelmi kártyákról. Nem bank, hanem kereskedelmi egységek bocsátják ki. Közös jellemzőjük, hogy elfogadóhelyük egy üzletlánchoz, egy hálózathoz kötött. Csak vásárláshoz használhatók, készpénzt nem lehet velük felvenni.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.