Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pénzügyi anyag 4.

2014.11.19

1.6. Készpénzforgalom

 

Készpénzforgalom a bankjeggyel és érmével lebonyolított pénzforgalom.

 

A készpénzforgalom döntő része a lakossági tranzakciókból származik.

A készpénzforgalom lebonyolításában jelentős szerepet töltenek be a bankok, a gazdálkodó szervezetek házipénztárai és a postahivatalok.

            A bankok a készpénzforgalom során nagyrészt a gazdálkodók készpénzellátását és a részükre történt befizetések lebonyolítását végzik.

            A gazdálkodó szervezetek házipénztárai a vállalat készpénzforgalmát bonyolítják le. ( részletesen tárgyaljuk ebben a pontban. )

            A posta a lakossági készpénz forgalmat, illetve a lakosság és a vállalatok, intézmények közötti forgalom lebonyolításában működik közre.

 

1.6.1. A készpénzforgalom lebonyolítása történhet:

-         az összegnek a jogosult bankszámlájára történő befizetésével,

-         az összegnek készpénz átutalási megbízással történő befizetésével,

-         az összegnek a hitelintézet pénztáránál történő kifizetésével

-         az összegnek a jogosult részére kifizetési utalvánnyal történő kifizetésével,

-         az összegnek a jogosult részére készpénz felvételi utalvánnyal történő kifizetésével,

-         pénzforgalmi betétkönyv útján,

 

Bankszámlára történő befizetés történhet.

-                   a számlavezető hitelintézet pénztáránál, a rendszeresített befizetési lappal,

 

-                   más hitelintézet pénztáránál történő befizetéssel, ( A hitelintézetek közötti megállapodás alapján - ez természetesen igaz a más hitelintézet pénztáránál történő kifizetés esetében is.)

 

Készpénz átutalási megbízással, postai úton.

 

Ahogy ránéz egy nyomtatványra, mit lát? Egy „ csekket". Nem véletlen az idézőjel. Ugyanis a nyomtatvány, azaz a csekk igazi neve - készpénz átutalási megbízás - de így nagyon kevesen nevezik. Megesik, hogy a bank - emlékezzünk az 5. leckében tanultakra, a bankot is idézőjelbe tehetnénk - is csak csekknek nevezi a készpénz átutalási megbízást, pedig a szakember tudja, hogy a csekk az egészen más. A csekk értékpapír, melyre külön törvény vonatkozik. Mi részletesen a 8. leckében tanulunk róla.

 

A készpénz átutalási megbízás nyomtatvány két részből áll:

-                   1. feladóvevény, amelyet a befizető a befizetéskor a postán visszakap, ezzel tudja a befizetés tényét igazolni,

-                   2. a készpénz átutalási megbízás más néven törzslap, amely feldolgozás céljából a postán marad.

 

A lakossági forgalomban nem készpénz átutalási megbízást, hanem Belföldi postautalványt használnak.

 

Bankszámláról történő kifizetés a hitelintézet pénztáránál történhet .

-         a hitelintézet pénztáránál, a rendszeresített kifizetési nyomtatvány kitöltésével

-         más hitelintézet pénztáránál történő kifizetéssel

 

Kifizetési utalvánnyal történő kifizetés

 

A szálatulajdonos bankszámlájáról készpénz kifizetést postai úton kifizetési utalvány segítségével teljesíthet.

A kifizetési utalvánnyal történő készpénzkifizetés esetében a számlatulajdonos kifizetési utalvány és feladójegyzék kiállításával megbízást ad számlavezető bankjának, hogy számlája terhére, a kifizetési utalványon meghatározott összeget jogosult részére postai úton fizesse ki!

A kifizető csak a meglevő fedezet erejéig teljesíti a kifizetéseket!

 

A kifizetési utalvány két részből áll. Ezek a tőszelvény és a szelvény. A címzett az összeg átvételét aláírásával igazolja, és megkapja szelvényt. Egy kifizetési utalványon csak egy kifizetés teljesíthető.

 

( Ha Ön ugyanattól a kifizetőtől egy időben több jogcímen kap pénzt, akkor a különböző kifizetésekről külön-külön utalványt kell kiállítani. )

 

A feladójegyzéket a kifizető tölti ki, és felsorolja a címzetteket, akiknek a részére elrendeli a kifizetést.

A feladójegyzéket a kifizetést elrendelőnek - kifizetőnek - minden alkalommal ki kell tölteni! ( Akkor is ha csak egy címzett részére egy kifizetést rendel el! )

 

Készpénz felvételi utalvány

 

A számlatulajdonos  a bankszámlája terhére kiállított készpénzfelvételi utalvánnyal készpénzt vehet fel a hitelintézet pénztáránál.

 

A készpénz felvétele utalványűrlap segítségével történik, amelyet a kiállítástól számított 8 naptári napon belül kell bemutatni.

Ez szigorú számadású bizonylat, melyet a számlatulajdonos kérésére a hitelintézet ad ki. A készpénzfelvételi utalvány előlapból és ötven űrlapból áll. ( az űrlap része a füzetben maradó tőszelvény, és a hitelintézetnek benyújtandó utalvány.) Az előlapon a kibocsátó megnevezheti azokat a személyeket, akiket a készpénz felvételével megbízott. Ilyen esetben a hitelintézeti pénztár az utalvány összegét csak a megnevezett személynek fizeti ki. Az utalványlapot úgy kell kiállítani, hogy utólagos betoldás, vagy egyéb módosítás, illetve hamisítás lehetősége kizárt legyen.

 

Pénzforgalmi betétkönyv útján  

            A pénzforgalmi betétkönyv postahivatal által vezetett különleges betétkönyv. Akkor használják ha a számlatulajdonos székhelyén, vagy annak telephelyén nincs a hitelintézetnek   fiókja. A vállalat, vagy annak egysége készpénz ellátását oldják meg a pénzforgalmi betétkönyv útján. A pénzforgalmi betétkönyvbe a számlatulajdonos kifizetési utalvány utján utalhat ellátmányt.

 

1.6.2. Készpénzforgalom lebonyolítása a házipénztáron keresztül:

 

házipénztár az a helyiség, ahol a gazdálkodó szervezetek a működésükhöz szükséges készpénz, értékpapír, egyéb érték ( Pl. szigorú számadású nyomtatvány ) forgalmazását, kezelését végzik.

 

A házipénztár működésével kapcsolatos szabályokat az un Házipénztári szabályzat tartalmazza. Ezt a vállalaton belüli szabályrendszert a vállalkozások maguk hozzák létre, természetesen a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett.

 

A házipénztár működésének tárgyi és személy feltételei vannak.

 

            A házipénztár működésének tárgyi feltételei:

A pénztárhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy abban teljes biztonsággal lehessen tárolni a készpénzt és más egyéb vagyoni értékeket. A pénztárban őrzött vagyoni érték nagyságától függően kell különböző biztonsági előírásoknak megfelelni.

Ha a pénztár nem külön helyiségben van elhelyezve - kis forgalom esetén ez is lehetséges - akkor vaskazetta, lemezszekrény, esetleg páncélszekrény a követelmény. Külön pénztárhelyiség használata esetén az ajtókat, ablakokat ráccsal kell ellátni, az értékek tárolására többzáras páncélszekrényt kell használni.

Jelentős érték tárolása esetén a biztosítóintézet által elfogadott biztonsági rendszert kell üzemeltetni!

A házipénztárban csak a pénztáros és az arra feljogosított személyek tartózkodhatnak.

 

A házipénztár működésének személyi feltételei:

A házipénztár működésének feltétele, hogy a vállalat jelölje ki a:

-         pénztárost,

-         az utalványozót,

-         a pénztári számfejtőt,

-         a pénztári ellenőrt.

 

pénztáros feladata a házipénztárban tartott készpénz és más vagyoni érték kezelése és megőrzése, a pénz befizetésével, valamint kifizetésével kapcsolatos pénzforgalmi tevékenységek ellátása, a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és e A pénztáros munkakörének betöltése során feladatának ellátásával kapcsolatban anyagi felelősséggel tartozik. Csak olyan személy lehet pénztáros, akinek ezen tevékenysége nem összeférhetetlen más, vállalaton belüli feladatával. ( pl. vállalati bankszámla felett rendelkezési - aláírási - joggal rendelkező nem lehet pénztáros ).

A pénztáros legfontosabb feladatai:

-         meghatározza a készpénz szükségletet,

-         gondoskodik a pénztár készpénzzel történő ellátásáról,

-         bevételezi az elszámolási bankszámláról felvett pénzösszeget,

-         őrzi a pénztárban tartott készpénzt, és más vagyoni értékeket,

-         kiállítja a házipénztári forgalom lebonyolításához szükséges bevételi és kiadási bizonylatokat,

-         formailag, és tartalmilag ellenőrzi a bizonylatokat,

-         elvégzi a napi pénztárzárlattal kapcsolatos feladatokat,

-         betartja a pénzforgalom lebonyolításával kapcsolatos biztonsági és bizonylati előírásokat.

 

Utalványozó az a személy akit a vállalat vezetője utalványozási joggal felruház.

A kiadások teljesítésének, a bevételek beszedésének vagy elszámolásának elrendelését utalványozásnak nevezzük.

Az utalványozás történhet a pénztári bizonylaton, vagy az alapbizonylaton. A mennyiben az utalványozás az alapbizonylaton megtörtént, a pénztári bizonylatot az utalványozónak aláírni nem szükséges.

Alapbizonylat az az irat, okmány, amely jogilag megalapozza a pénztárba történt befizetést, illetve a pénztárból való kifizetés elrendelését. A pénztári kifizetési, és befizetési bizonylat alapja.

 

Pénztári számfejtőt olyan vállalatok alkalmaznak, ahol a napi pénztári forgalom nagysága miatt a pénztáros nem tudja leellenőrizni az alapbizonylatokat, kitölteni a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokat.

A pénztári számfejtő feladata:

-         az utalványozott alapbizonylatok tartalmi vizsgálata,

-         bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása,

-         pénzforgalmi nyilvántartások vezetése.

 

Pénztárellenőr az utalványozótól, a pénztárostól és a pénztári számfejtőtől független személy.

Feladata ellenőrizni:

-         a pénztári bizonylatokat tartalmi és alaki szempontból,

-         a pénztárjelentést ( ami a napi pénztári forgalmat tartalmazza ),

-         a pénztárban tartott vagyoni értékekről vezetett nyilvántartásokat.

Az ellenőrzési feladatokat célszerű pénztárzárlatonként elvégezni.

 

A házipénztár forgalmának lebonyolítása:

 

A forgalom lebonyolításával kapcsolatos legfontosabb feladatok:

-         a pénztár pénzellátása,

-         készpénzforgalom lebonyolítása,

-         pénztárzárlat és a napi záró pénzkészlet megállapítása,

-         nyilvántartások vezetése.

 

Pénztár ellátása készpénzzel: a pénztáros gondoskodik arról, hogy a forgalom lebonyolításához szükséges készpénz a pénztárban rendelkezésre álljon.

A forgalom lebonyolításához szükséges pénz forrásai:

-         előző napi záró állomány,

-         napi várható befizetések,

-         bankszámláról felvett pénz.

 

Pénzszállítás: a hitelintézettől felvett készpénz szállítása rendkívüli biztonság megteremtését igényli. A vállalat köteles előírni a pénzszállítás szabályait, melyeket kötelező betartani!

 

Befizetés a pénztárba:  a pénztárba történő befizetésekről Befizetési pénztárbizonylatot kell kiállítani.

A befizetési pénztárbizonylaton a befizető aláírásának - a befizetés igazolásának céljából - szerepelni kell!

A befizetési pénztárbizonylatot 3 példányban kell kiállítani:

-         az első példány könyvelési bizonylat,

-         a második példány a befizető példánya,

-         a harmadik a bizonylati tömbben marad.

 

Kifizetések a pénztárból: kifizetést teljesíteni csak Kiadási pénztárbizonylat alapján lehet.

A kifizetést a jogosult, vagy megbízottja aláírásával igazolja.

A kiadási pénztárbizonylatot kettő példányban kell kiállítani:

-         az első példány könyvelési bizonylat,

-         a második példány a bizonylati tömbben marad.

 

Személyi juttatások kifizetése: a munkabért, vagy munkabér jellegű kifizetéseket a pénztáros a jogosultnak személyesen fizeti ki. Amennyiben a kifizetés nem a pénztárból történik, hanem megbízott útján, a megbízott a kifizetésre felvett pénzről nyugtát ad, amelyet a felvett pénzzel történő elszámolásig a pénztáros megőriz!

            A megbízott a kifizetések kifizetési jegyzék alapján. teljesíti. A kifizetés tényét a jogosult a kifizetési jegyzék igazolásával igazolja.

            A megbízott a kifizetésre felvett összeggel a felvét napján, vagy 24 órán belül köteles elszámolni!

 

Pénztárzárlat: a pénztáros naponta - kisebb forgalmú pénztár esetén hetenként - pénztárzárlatot készít. A pénztárzárlat tulajdonképpen egy leltár, amelyben a pénztári bizonylatokban kimutatott pénzösszeget összehasonlítja a tényleges pénzállománnyal. Ha a pénztáros naponta készít pénztárzárlatot, azt „Napi pénztárjelentés"-nek, ha ritkább időközönként készül a pénztárzárlat, azt „Időszaki pénztárjelentés"-nek  nevezzük,

 

Nyilvántartás az elszámolásra kiadott összegekről:  ilyen lehet pl. beszerzésre, kiküldetésre kiadott összeg. A pénztáros ezen célokra a készpénzt névre szólóan, utalványozás után adja ki. Ezzel egy időben meg kell határozni az összeg rendeltetését, illetve az elszámolás határidejét. Amíg az elszámolás nem történt meg, újabb összeget az adott személy részére kifizetni nem lehet

 

Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása:

            Mit tekintünk szigorú számadású nyomtatványnak?

 

            Szigorú számadású nyomtatvány:

-         a készpénzforgalomhoz kapcsolódó nyomtatvány,

-         azok a nyomtatványok, amelyekért a nyomtatványon feltüntetett értéket, vagy a nyomtatványon megnevezett névértéket meghaladó értéket kell fizetni,

-         azok a bizonylatok, melyeket jogszabály annak minősít,

-         azok a nyomtatványok, melyek illetéktelen felhasználása vagyoni visszaélésre adhat okot.

 

A pénztáros szükség esetén vezethet más nyilvántartásokat is. (Pl. értékpapír, valuta, stb. nyilvántartások. )

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.