Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1448-06 Kommunikációs tevékenység - hasznos tudnivalók

2014.11.19

1. A gyakorlati vizsgafeladat jellemzői:

A vizsgán az életből vett szituációkat kell a vizsgázóktól számon kérni. Olyan feladatokat kapnak, amelyek a mindennapi életben az idegenvezetők, recepciósok, hostessek, utazási ügyintézők feladataihoz hozzátartoznak. A „Kommunikációs tevékenység gyakorlása” modul csak ebből az egyetlen vizsgafeladatból áll, tehát olyan gyakorlati feladatokat kell összeállítanunk, melyek a modul teljes feladat- és tulajdonságprofilját lefedik. Egyetlen gyakorlati feladat nem tudja a teljes feladatprofilt számon kérni, csak részterületeket. A mintafeladat alapján a vizsgaszervező intézménynek több vizsgafeladatot kell összeállítania. Javaslom, hogy legalább 10 feladatsort állítsanak össze a vizsgázók számára, mivel ennyivel megoldható a modul teljes feladat- és tulajdonságprofiljának lefedése. A vizsgázók a húzás útján kiválasztott feladat alapján adnak számot tudásukról. Amennyiben a vizsgázók száma meghaladja a 10 főt, a tételek visszatehetők, hiszen a vizsga helyszínén nincs jelen egyidejűleg 10 vizsgázó.

1.a) A mintafeladatban mérhető kompetenciák:

A feladatprofil alábbi feladatainak mérésére, értékelésére alkalmas a mintafeladat:

A feladatban nagy hangsúlyt kap az érkező vendégek fogadása, üdvözlése. Fontos, hogy a vizsgázó tudja az etikett, a protokoll szabályait, mikor, milyen megszólítást alkalmazzon. Így mérhető a vendégeket fogad, üdvözöl, és az ismeri és alkalmazza az üzleti kommunikáció szabályait feladat. A kommunikáció során meg kell győznie a vizsgáztatót, akivel kommunikál, miért vegyen részt az adott fakultatív programon, melyről konkrét információkat közvetít. Mérni tudjuk, hogy a tanuló mennyire képes felhívni a vendég figyelmét az adott szolgáltatásra, illetve milyen konkrét információkat tud adni az adott programról. Így az információt ad a szolgáltatásokról, illetve a programokat, szolgáltatásokat ajánl és értékesít feladat számonkérése is lehetséges. A kommunikáció közben tudnia kell, mely adatokat kell írásban is rögzítenie, milyen információkat kell megkérdeznie a vendégtől, hogyan kell a saját adminisztrációját vezetnie. Így tehát a programokra intézi a regisztrációt feladat is mérhető. A konkrét regisztráció idegen nyelven történik, így az idegen nyelven beszél feladatot is mérjük.

Az alábbi szakmai ismeretalkalmazások mérésére, értékelésére alkalmas a mintafeladat:

A szakmai kompetenciák közül alkalmas arra, hogy lemérje, mennyire pontosan tud tájékoztatást adni a tanuló az adott programról, elmond-e minden fontos és lényeges információt, amely a vendég számára nélkülözhetetlen, tehát az A típusú,  tájékoztatás és felvilágosítás adása ismeretalkalmazás számon kérhető. Megítélhetjük, hogy a rendelkezésre álló ismereteit és információit milyen módszerekkel adja át a vendégek számára, vagyis értékelhetjük az A típusú, a szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása ismeretalkalmazást is. A vizsgázó feladata a fakultatív programra jelentkezők regisztrációja is. Az írásbeli dokumentációkból kiderül, hogy hogyan értelmezte a feladatot, hogyan oldotta meg a regisztrációt és az ezzel járó adminisztrációt. Így mérni tudjuk az A típusú fakultatív program szervezése és a B típusú, regisztráció intézése programokra szakmai ismeretek alkalmazását is. A külföldi vendég számára is tájékoztatást kell adnia a fakultatív programról, az arra való jelentkezés feltételeiről, módjáról. Ezáltal az A típusú, idegennyelv-tudás kompetenciát is mérjük a vizsgán.

Az alábbi szakmai készségek mérésére, értékelésére alkalmas a mintafeladat:

A tanuló feleletéből a vizsgáztató számára kiderül, hogy milyen az artikulációja, mondathangsúlya, anyanyelvét hogyan tudja használni. Tehát a tiszta artikuláció szakmai kommunikációs készség mérhető. A vizsgázó idegen nyelven is ad tájékoztatást a konferencia résztvevőinek, így az idegen nyelvű beszédkészséget és az idegen nyelvű hallott szöveg megértését is mérjük. Az adott programot írásban kapja meg, vagyis értelmeznie kell tudnia a szakmai szöveget, tudnia kell, melyik a fakultatív program, melyik információ mit jelent számára. Így értékelni tudjuk az olvasott szakmai szöveg megértése szakmai készséget. A fakultatív program regisztrációjához - felkészülés közben - számítógépet kell használnia, tudnia kell szerkeszteni, és az elkészített anyagokat kinyomtatni. A feladat végrehajtásával tudjuk tehát az irodatechnikai eszközök használata szakmai készségeket mérni.

Az alábbi személyes, társas és módszerkompetenciák mérésére, értékelésére alkalmas a mintafeladat:

 A tanuló elkészíti a feladat megoldásához szükséges adminisztrációs anyagokat, ehhez azonban a figyelmének megosztására van szükség, ugyanis nem egyetlen anyag elkészítéséből áll a feladat, több dologra is figyelnie kell. A figyelemmegosztás módszerkompetencia mérhető a feladat végrehajtása közben. A megadott programleírást elemeznie kell, és ehhez az eddig megtanult ismereteit használja, tehát emlékezőképességére is szüksége van. A munka végzése során állandóan ellenőriznie kell magát. Hol tart a feladat megoldásában? Milyen egyéb tennivalói vannak még? Tehát jól érzékelhetjük, hogy a feladat végrehajtása közben mérhetők az elemzőkészség, a kontroll (ellenőrző képesség), emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) módszerkompetenciák. A fakultatív programról a vendégnek tájékoztatást készít, saját ötleteit felhasználva. A vendég számára elkészített szórólapon a vizsgázó kreativitása, ötletgazdagsága egyaránt lemérhető, de tudjuk a szituáció közben is ugyanezt mérni, hiszen ötletei a meggyőzésben is megmutatkoznak, így a kreativitás, ötletgazdagság szakmai kompetenciát is mérhetjük.

A vizsgázó diák személyes kompetenciáit is értékelnünk kell. Az első értékelhető személyes kompetencia a külső megjelenés, láthatjuk, hogy a diák miben jelent meg a vizsgán, ismeri-e az öltözködés, megjelenés szabályait. A feladat végrehajtása közben megfigyelhetjük, hogyan szervezi a munkáját, képes-e felelősségteljesen, önállóan átgondolni tevékenységét, megszervezni a felkészülési idő alatt a végrehajtandó feladatait. A szituáció előtt hogyan rendezi el maga körül a segédanyagokat, átlátja-e a teendőket vagy kapkod? A szituáció közben is értékelhetjük, hogy mennyire szervezetten dolgozik, és felelősségteljesen hajtja-e végre az adott feladatát. Tehát mérni tudjuk az önállóság, felelősségtudat és szervezőkészség személyes kompetenciákat. A vizsga közben az is kiderül, hogy mennyire erős a hivatástudata, vagyis teljes erőbedobással a feladatára koncentrál-e, és saját képességeihez mérten a lehető legjobbat hozza-e ki magából. Így értékelhető az elhivatottság, elkötelezettség személyes kompetencia.

A feladat végrehajtása közben a vizsgázó társas kompetenciáit is értékelnünk kell. A felkészülés után a tanuló és a vizsgáztató tanár eljátssza a megadott szituációt. A diák az idegenvezető, a tanár az érdeklődő vendég. A beszélgetés közben lemérhetjük a tanuló udvariasságát, ismeri-e a kommunikáció alapvető etikett, protokoll szabályait. Lemérhetjük, hogyan reagál a vendég kérdéseire, válaszaira, tehát mennyire rugalmasan alkalmazkodik az adott szituációhoz. Mérni tudjuk tehát az udvariasság és a kommunikációs rugalmasság társas kompetenciákat. Írásbeli munkája és kommunikációja alapján értékeljük fogalmazási és meggyőző képességét. Hogyan hívja fel a figyelmet a fakultatív programra, milyen anyagot ad át a jelentkezőknek; ezek az információk tájékoztatnak bennünket a prezentációs, illetve a meggyőzőkészségéről is. Így a feladat végrehajtása során mérhető a prezentációs készség,meggyőzőkészség és fogalmazókészség társas kompetencia.

1.b) A feladat végrehajtásának körülményei

A feladat végrehajtásához a tanulóknak szükségük van számítógépre, illetve nyomtatási lehetőséget is biztosítani kell számukra, ezért a vizsgát tanirodában vagy számítástechnikai szaktanteremben kell lebonyolítani. A tanulók a szaktanár által elkészített feladatlapok közül húznak egyet, melyen a konkrét feladat és az ahhoz tartozó információvázlat, illetve mellékletek szerepelnek. A tanár mindig kérdezze meg a vizsgázó diákot, hogy érthető-e számára a feladat, tudja-e pontosan, mit kell végrehajtania, és tisztában van-e azzal, hogy mennyi idő áll a rendelkezésére. Amennyiben a tanuló nem érti pontosan a saját feladatát, 2-3 szakmai szóval segítséget adhatunk az elinduláshoz, de a feladat megoldása közben nem segíthetünk neki. A konferencia adott programját a szaktanár előre összeállítja, mely tartalmaz egy konkrét fakultatív programot is. A diákoknak ehhez a fakultatív programhoz kell elkészíteni az alapvető tudnivalókat tartalmazó tájékoztató segédanyagot, valamint a jelentkezők regisztrációjához szükséges feladatokat kell elvégeznie. A szituáció eljátszásához a valóságnak leginkább megfelelő környezetet alakítsunk ki, pl.: információs pultot vagy információs asztalt kell biztosítani. A feladat végrehajtásához szükséges segédanyagokat el kell helyeznünk egy külön asztalon, ahol az összes, általunk összeállított feladathoz szükséges segédanyag mind megtalálható. Ehhez tegyünk az asztalra készpénzfizetési számlát, kitűzőt, névjegykártyát. A tanulónak fel kell ismerni a segédanyagok közül, melyek szükségesek a saját feladatának megoldásához.

2. A feladat részletes leírása
A vizsgázónak átadott feladatlap tartalma:

Egy többnapos konferencia részvevőinek az Ön cége egy fakultatív programot is kínál, melyre jelentkezni a megérkezés napján a szállodában lehet. Az Ön feladata, hogy egy rövid tájékoztatást tartalmazó szórólap elkészítésével és átadásával hívja fel a programra a konferencia részvevőinek a figyelmét. A segédanyagokat számítógép segítségével készítse el!

Végezze el a fakultatív programra jelentkezők regisztrációját, szedje be a program részvételi díját, kérésre állítson ki készpénzfizetési számlát! Tájékoztassa a jelentkezőket a programmal kapcsolatos alapvető tudnivalókról!

A résztvevők között külföldiek is vannak, az ő számukra is adjon röviden tájékoztatást a programról és a jelentkezés módjáról!

Információtartalom vázlata:
     - fakultatív programhoz tájékoztató szórólap elkészítése
     - névsor készítése
     - készpénzfizetési számla kiállítása
     - névjegy
     - a programról való tájékoztatás a tanult idegen nyelven

Melléklet: a konferencia programja, készpénzfizetési számla

3. A feladat javítási - értékelési útmutatója:
A feladat megoldása, értékelése:

A feladat megoldásához használható eszközök, melyeket az iskola biztosít: számítógép, nyomtató, áfás számla. A tanulónak saját íróeszközről kell gondoskodnia.

A vizsgázó a feladatlap kihúzása után elolvassa a feladatot és a mellékletként kapott programot. A tanulónak értelmeznie kell a fakultatív program fogalmát. El kell tudnia helyezni időben a megadott program szerint. Átgondolja, hogy milyen segédanyagokat kell elkészítenie, amiben segíti őt az információtartalom vázlata. A feladat megoldása során tanúsított magatartását maximum 5 ponttal értékeljük. Azt kell vizsgálnunk, hogy a leírt feladatot az utasításoknak megfelelően hajtja-e végre, megértette-e annak szövegét, és erre hogyan reagál. Maximális teljesítményt akkor nyújt a vizsgázó, ha rögtön célirányosan kezdi el a megoldást, nem kérdez semmit a feladat megoldása előtt, magabiztosan hozzákezd a munkájához. Az első lépés egy tájékoztató lap elkészítése, amelynek tartalmaznia kell a legfontosabb információkat a programról, hiszen az utas ezt viszi magával és a rajta szereplő adatok alapján készül arra. Ennek a szórólapnak tartalmaznia kell: a program nevét, pontos időtartamát, az indulás idejét, pontos helyszínét, az idegenvezető nevét, a program tartalmát röviden, szolgáltatásokat, amelyeket a részvételi díj tartalmaz, a részvételi díjat, a szervező utazási iroda pontos nevét, címét, telefonszámát, nyilvántartási engedélyének számát. A tanulónak az adott információkat kell elhelyeznie a szórólapon. Kreativitását, pontosságát, szakmai ismereteit tudjuk azzal mérni, ahogyan ezt a szórólapot elkészíti. A szórólap elkészítéséért maximum 10 pont adható, a hiányosságok alapján vonjunk le pontot.

Fontos, hogy készítsen egy üres adatlapot, ahová az utasok nevét és telefonszámát fogja felvezetni, hiszen erről az adatlapról tudja majd leolvasni, kiket kell majd keresni a megjelölt időpontban és helyszínen, illetve a telefonszámok akkor segítik a munkáját, ha valamilyen változás mégis bekövetkezne a regisztráció után. Az adatlap elkészítéséért 10 pont adható, a hiányosságok alapján arányosan vonunk le az értékeléskor.

A feladatban szerepel a részvételi díjak beszedése is, így tehát arra is gondolnia kell a vizsgázónak, hogy áfás számlát, számlatömböt vigyen magával a regisztrációra, melyet kiállít a részvételi díjról. A szituáció során el kell készítenie egy konkrét áfás számlát a bizonylatok kitöltésének szabályai alapján. Az értékeléskor maximum 10 pont adható az áfás számla elkészítésére, a hiányosságok arányában vonunk le a pontszámból.

Saját nevét fel kell tüntetnie a regisztráción, ezt elfogadhatjuk névjegykártya vagy transzparens formájában is, amire felírta a nevét és foglalkozását. A nevét jól látható helyre tette, kitűzte és a foglalkozását feltüntette. A regisztrációs tevékenységről is készít információs táblát, hiszen a konferencia résztvevőinek tudniuk kell, miért van ő ott a helyszínen, a szállodában. A pontozás során figyelembe vesszük ezek elkészítését,azt hogy a tanuló milyen kreativitást mutat az elkészített segédanyagok tekintetében, és azokat hogyan helyezte el a szituáció alkalmával. A névjegyre és transzparensre is egyaránt 10-10 pontot adhatunk.

A szituáció során az udvariasságot, a köszönést, az információ átadását 5-5-5 ponttal értékeljük. Ekkor figyelünk a tanuló artikulációjára, beszédtempójára, helyes szakmai kifejezéseire. Milyen stílusban kommunikál, milyen nyelvi eszközöket használ az udvariasság kifejezésére? Hogyan jelent meg a vizsgán? Milyen eszközökkel hívja fel a figyelmet a program szépségére, értékeire, tud-e minden kérdésre válaszolni?

A szituáció közben szakmai kifejezőkészségét is figyeljük. A vizsgázó használja a megfelelő szakkifejezéseket? Kommunikáljon egyértelműen a vendéggel, adjon pontos információt a fakultatív programról, kérje el a vendégtől a számára nélkülözhetetlen adatait, rögzítse is ezeket a résztvevők listáján! A szakmai szóhasználat, beszédkészség maximális pontszáma 10 pont.

A feladat végrehajtása során a számítógép használata kötelező, amennyiben helyesen használja, maximum 5 pont adható. Az értékeléskor vegyük figyelembe a programok kezelését, a nyomtató használatát.

Az adminisztrációs feladatokat számítógéppel készített dokumentumok segítségével végzi el. A pontozáskor ezek esztétikai jellemzőit, kivitelezésük színvonalát kell figyelembe vennünk, melyre maximum 5 pontot adhatunk. Az elkészített adminisztrációs anyagok tartalmára vonatkozóan már adtunk pontot, amikor értékeltük a B típusú szakmai ismeretek alkalmazását mérő feladatprofilban a névsor, szórólap, névjegy és információs tábla elkészítését.

Végezetül a személyes, társas és módszerkompetenciák értékelése történik meg. Itt 1-1 ponttal értékeljük a következő kompetenciákat: önállóság, felelősségtudat, külső megjelenésszervezőkészség, elhivatottság, elkötelezettség; prezentációs készségmeggyőzőkészség; fogalmazókészség, kreativitás, ötletgazdagság, figyelemmegosztáselemzőkészség,összesen tehát 10 pontot adhatunk. Az értékelő lapon adható maximális pontszám 100 pont, ami megfelel 100 %-nak. Az így kialakult százalékos értékelés minősíti a vizsgázó teljesítményét. A modul záróvizsgáján csak ez a gyakorlati tételsor szerepel, így az itt elért százalékos eredmény egyben a modult záró teljesítmény is.

Az értékelő lap összeállításánál mindig az adott feladatsorra vonatkozó készségeket és kompetenciákat mérjük. Minden gyakorlati feladathoz külön értékelő lapot kell tehát összeállítanunk.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.