Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1451-06 9. tétel

2014.11.19

9.) Amerikából érkezett csoportja számára mutassa be, hogyan jött létre az Európai Unió, hogyan épül fel, melyek a főbb működési területei? Milyen turizmusra vonatkozó szabályozásokat ismer? Beszéljen Magyarország európai uniós tagságáról! Európatérkép segítségével ismertesse mely országok tagjai az Európai Uniónak?

Információtartalom vázlata

-        Az Európai Unió létrejötte, felépítése

-        Az Európai Unió működési területei

-        Az Európai Uniós turizmusra vonatkozó szabályozásai

-        Magyarország európai uniós tagsága

-        Az Európai Unió tagországai

 

-        Az Európai Unió létrejötte, felépítése

 

A francia-német együttműködés biztonsági garanciáinak megteremtését célozva hirdette meg Robert Schuman, francia külügyminiszter 1950. május 9-én tervét, amely lerakta az európai integráció, a későbbi Európai Unió alapkövét. A Schuman-terv a német szén és a francia vasérc közös piacának megteremtését tűzte célul, amely számos gazdasági előnnyel is járt.

A csatlakozni szándékozó Franciaország, az NSZKOlaszország, valamint BelgiumHollandia és Luxemburg végül 1951. április 18-án írták alá Párizsban az Európai Szén- és Acélközösségről, az ESZAK-ról, más néven Montánunióról szóló szerződést, amely 1952. július 25-én lépett hatályba.

A Szerződés megkötésére határozott időre, ötven évre került sor, tehát ma már nem működik.

A Montánunió tagállamai elhatározták, hogy atomenergia-ügyi, valamint általános közös piaci integrációs szervezeteket is létrehoznak. A hat ország kormányai 1957. március 25-én Rómában aláírták az Európai Gazdasági Közösséget, az EGK-t (European Economic Community - EEC) és az Európai Atomenergia Közösséget (European Atomic Energy Community), más néven azEuratomot létrehozó szerződéseket, az ún. Római Szerződéseket, amelyek 1958. január 1-én léptek hatályba.

A Közösségek sikeres működését igazolta, hogy több állam is jelezte csatlakozási szándékát. A szervezet első bővítésére 1973. január 1-én DániaÍrország és az Egyesült Királyság belépésével került sor. A katonai diktatúrák alól felszabaduló dél-európai országok közül először 1981-ben Görögország, majd 1986-ban Portugália és Spanyolország csatlakozhatott a szervezethez. A Római Szerződést módosító, 1986. február 18-án aláírt és 1987. január 1-én életbe lépett Egységes Európai Okmány az igazi közös piac, az egységes belső piac létrehozását, és ennek megfelelően az annak létrejöttét akadályozó fizikai (határellenőrzések), technikai (tagállami jogszabályok eltérése) és pénzügyi (költségvetési, adózási szabályok eltérése) akadályok felszámolását célozta.

 

1992. február 7-én a hollandiai Maastricht városában írták alá az 1993. november 1-én hatályba lépett Maastrichti Szerződést, amely új alapokra helyezte az európai integrációt. Elhatározták, hogy gazdasági és monetáris unióra lépnek és közös valutát vezetnek be, valamint közös kül- és biztonságpolitika, valamint bel- és igazságügyi együttműködés felállítása mellett döntöttek.

A Maastrichti Szerződés bevezette az Európai Unió elnevezést. Európai Unió nem lépett a három korábban létrehozott Közösség helyébe, mivel egyrészt nem szüntette meg azokat, másrészt az EU nem kapott önálló jogalanyiságot, azzal továbbra is csak a három Közösség rendelkezett.

 

A Maastrichti Szerződés révén sajátos, ún. három pilléres szerkezet jött létre. Első pillérként határozták meg az addig működő három Közösséget, az Európai Közösségeket. A második és a harmadik pillér az új, kormányközi alapon szerveződő kül- és biztonságpolitikai, valamint a bel- és igazságügyi együttműködések lettek. A három pillér együtt alkotta az Európai Uniót. Jelentős mértékben növelte az Európai Parlament hatásköreit és szélesítette a Tanácsban a minősített többségi szavazási eljárás alkalmazási körét is.

AusztriaFinnország és Svédország 1995-ben bekövetkezett csatlakozásával párhuzamosan, a kommunista rendszerek alól felszabadult közép- és kelet-európai államok is sorra fejezték ki csatlakozási érdeklődésüket, illetve kötöttek társulási megállapodásokat az EU-val.

 

2000. decemberi nizzai csúcs fordulópont volt. Az intézményi reformok meghozatalának, bővítési stratégia elfogadásának volt köszönhető. Az EU pontos tervet fogadott el a csatlakozási tárgyalások menetére. 10 tagjelölt ország.

2004-ben csatlakozott. (Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia, Szlovénia), 2007-ben Románia és Bulgária is.

 

-        Az Európai Unió működési területei

Az Unió számos politikai területeken rendelkezik a korábbiaknál gyengébb, de fontos hatáskörökkel. Emberi egészség védelme: támogató, kiegészítő hatás-kör, az emberi egészség magas szintű védelme minden politika esetében alkal-mazandó horizontális alapelv. A gyógyszerek és gyógyászati eszközök magas szintű minőségi és biztonsági előírásainak megállapítása.  Iparpolitika: alap-vető feladata az európai ipar versenyképességének biztosítása a világgazdaság-ban, az ipar alkalmazkodási képességének javítása, a vállalkozásoknak kedvező környezet kialakítása, együttműködések támogatása, a kutatás-fejlesztés jobb kihasználása szerepel.  Kultúra: az EU: európai kultúra terjesztése, kulturális örökség védelme, kulturális csere, európai népek történelmének és kultúrájának ismertetése, művészeti és irodalmi alkotások támogatása. Idegenforgalom: az idegenforgalmi szektorban működő vállalkozások versenyképességének bizto-sítása. Oktatás, szakképzés, ifjúság, sport: az Unió nyelveinek oktatása, a diákok és tanárok mobilitása, az oktatási intézmények közötti együttműködés előmozdítása, a távoktatás fejlesztése, a szakképzés által az ipari versenyké-pesség fokozása. Elősegíteni az európai sport tisztaságát és nyitottságát, a sport területén aktív szervezetek együttműködését.  Polgári védelem: célja az ember okozta vagy természeti katasztrófák megelőzése, a polgári védelemben dolgozók felkészítése. Igazgatási együttműködés: a közigazgatási kapacitások javítását célozzák. A támogatás fő területei az tapasztalatcsere, a köztisztvi-selők cseréjének elősegítése, illetve képzési programok.

 

-        Az Európai Uniós turizmusra vonatkozó szabályozásai

Az Unió egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata.

Cél: a versenyképesség javítása, új munkahelyek teremtése, a regionális együttműködés fejlesztése.

Cél: a szolgáltatások szabad áramlása, megvalósuljon a tényleges egységes belső piac.

Minden terület aktív fogadó területté váljon, és a szabályozások egyszerűsítése révén hatékonyabban működjön.

Az új tagállamok részére gazdasági fejlődést és életszínvonal javulást jelent az Unió.

Megszilárdult a demokrácia és jobb lett a biztonság. Az Unió együttesen határozottabban tud fellépni a globális problémák kezelésénél. Az egységes piac is előnyökkel jár. 
Végeredményben Mo. belépése pozitív.

A vendéglátásban HACCP rendszerrel ellenőrzik a minőséget.

 

-        Magyarország európai uniós tagsága

Magyarország és az Európai Közösségek 1988 ban vették föl a diplomáciai kapcsolatokat. Hazánk először a társult tagság, majd pár évvel később a teljes jogú tagság kérelmével fordult az EK-hoz, ill. az EU-hoz. A csatlakozási tárgyalások Magyarország és az Európai Unió között 1998-ban kezdődtek. A társult tagságról 1990-ben kezdődtek meg a tárgyalások Magyar-ország és az EK között, s egy évvel később, 1991-ben az Európai Megállapodások aláírásával fejeződtek be.Az Európai Megállapodás kereskedelmi rendelkezései (Ideiglenes Megálla-podás) 1992-ben, míg a törzsdokumentum 1994-ben lépett hatályba, s az uniós csatlakozásunk pillanatáig az EU-magyar kapcsolatok jogi alapját és keretét képezte. 1994-ben a magyar kormány benyújtotta a teljes jogú tagság iránti kérelmét az EU Tanácsához. Magyarország. 1996-ban egy százötven oldalas kérdőívet kapott az EB-től, amely 23 témakörben kért információkat, adatokat, helyzetjelentést a magyar társadalom-ról, a gazdaság állapotáról, a jogszabályi környezetről és az intézményi hát-térről. A több mint négyezer oldalas angol nyelvű választ három hónappal később nyújtottuk be a Bizottsághoz. A Bizottság a kapott válaszokat az 1993-ban megfogalmazott ún. koppenhágai kritériumok tükrében értékelte. A tárgyalási folyamat mintegy öt éven keresztül tartott, és 2003-ban a Csatlakozási Szerződés aláírásával ért véget Athénban. A Csatlakozási Szerződés 2004. május 1-én lépett hatályba.

 

-        Az Európai Unió tagországai

Lásd fentebb.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.